Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt att du kan känna dig säker på att Connect TV i Malmö AB (”Connect TV”) behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du beställer tjänster från Connect TV eller på annat sätt har kontakt med Connect TV, på ett riktigt och säkert sätt. Connect TV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Connect TV hanterar. Connect TV följer alltid gällande personuppgiftslagstiftning avseende behandlingen av personuppgifter.

De kategorier av personuppgifter som Connect TV behandlar är namn, personnummer, IP-adress, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress.

Connect TV behandlar bara personuppgifter om någon av följande lagliga grunder finns för behandlingen:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn

För det fall Connect TV anlitar ett personuppgiftsbiträde för att behandla personuppgifter för Connect TV:s räkning finns ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Connect TV och personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som Connect TV och personuppgiftsbiträdet har när personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Connect TV:s räkning så att säkerhet och sekretess för personuppgifter inte ska påverkas negativt till följd av att Connect TV väljer att anlita personuppgiftsbiträdet istället för att själv utföra behandlingen.

Bolaget överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Användningsområden

Connect TV samlar in personuppgifter för att administrera Connect TV:s verksamhet, underlätta kontakter med leverantörer och kunder såsom bostadsrättsföreningar och hyresvärdar, ha underlag för statistik och projektutveckling samt för att tillhandahålla information och administrera de registrerades intresse för olika abonnemang.

Connect TV säljer inte personuppgifter till något företag och lämnar inte ut dem till någon obehörig. Connect TV kan dock komma att lämna ut personuppgifter till bolag i Sydantennkoncernen, till leverantörer som Connect TV har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med och i förekommande fall till myndigheter.

Hur länge behålls personuppgifterna?

Connect TV har interna rutiner för att säkerställa att personuppgifter som inte längre behöver behandlas gallras/raderas. Det innebär exempelvis att efter avslutad kundrelation och kunden har uppfyllt sina skyldigheter, gallras och raderas personuppgifterna ur våra system.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att tillvarata dina rättigheter avseende rätt till information, rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att utnyttja dina rättigheter ska du kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter finns här

Du har rätt att en gång per år få ett kostnadsfritt registerutdrag för de personuppgifter som Connect TV behandlar. Begäran ska göras till Bolagets Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns nedan.

Informationssäkerhet

Det är av stor vikt att Connect TV har en hög nivå på sin informationssäkerhet för att kunna hantera information och personuppgifter i enlighet med lagar, förordningar, föreskrifter och avtal samt i enlighet med Connect TV:s egna regler, riktlinjer och rutiner.

Alla som hanterar information och personuppgifter inom Connect TV har ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten. Medarbetare på alla nivåer verkar för att informationssäkerheten säkerställs av medarbetarna och att det finns en positiv attityd till säkerhetsarbetet. Connect TV vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa dina personuppgifter.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Connect TV i Malmö AB
Danska vägen 57 B
212 29 Malmö

eller vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@connecttv.se

 

Denna Integritetspolicy har antagits och av Connect TV och gäller fr.o.m. 2018-05-25.